Θέλετε να γίνετε Χορηγός;
Όσοι θέλουν να γίνουν χορηγοί μπορούν
να επικοινωνήσουν στο τηλ. 210/3300006
Εγγραφή νέου μέλους
ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

1. Για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος της ένωσης πρέπει να, υποβάλλει γραπτή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία να δηλώνει την περί την εγγραφή του βούληση. Η αίτηση θα συνυπογράφεται από τρία μέλη της ενώσεως που θα προτείνουν την εγγραφή του. Στην αίτηση θα αναγράφονται και θα επισυνάπτονται:

α) Τα στοιχεία της ταυτότητας του, το ασκούμενο επάγγελμα, ο αριθμός του φορολογικού μητρώου (ΑΦ.Μ.), οι διευθύνσεις της κατοικίας και της επιχείρησής του.

β) Αντίγραφο της άδειας, άσκησης επαγγέλματος κλειδαρά
από την εκάστοτε αρμόδια Διοικητική Αρχή.

γ) Δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

δ) Υπεύθυνη δήλωση περί της κύριας επαγγελματικής οργάνωσης που έχει Επιλέξει για την άσκηση του δικαιώματος, της εκλογής των αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις. Το μέλος δικαιούται να κάνει αλλαγή της κύριας επαγγελματικής οργάνωσης, με νέα ταυτόχρονη δήλωση του, προς τις διοικήσεις και των δύο οργανώσεων και εφόσον έχει περάσει τριετία από την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στην κύρια οργάνωση της οποίας επιθυμεί την αλλαγή.
Συγχρόνως με την υποβολή της αιτήσεως ο αιτών καταβάλλει και το δικαίωμα εγράφης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον κρίνει πλήρη την αίτηση, αποδέχεται αυτή και με απόφασή του εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντος στα μητρώα μελών της ένωσης. Με την απόφαση έγκρισης της εγγραφής του, καταβάλλει την ετήσια συνδρομή και παραλαμβάνει την ταυτότητα μέλους της ένωσης η οποία ισχύει για ένα έτος, ανανεώνετε ετησίως, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του μέλους.

3. Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθουν τριάντα, (30) ημέρες χωρίς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει, ο ενδιαφερόμενος δικαιoύται να πρoσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε τρεις μήνες από την γνώση της απορριπτικής απόφασης ή το αργότερο της κοινοποίησης αυτής ή την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας των τριάντα ημερών.
Το Μονομελές Πρωτοδικείο δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διατάζει την εγγραφή του μέλους ή απορρίπτει την προσφυγή.

4. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που διατάζει την εγγραφή.

5. Κάθε μέλος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Δ.Σ χωρίς καθυστέρηση την τυχόν αλλαγή της επαγγελματικής του διεύθυνσής.

Σ.Α.Ε.Κ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ
Αριστοτέλους 11-15
Αθήνα, 10432
1ος όροφος
Τηλ 210/3300006
fax 210/3300981
email saek@acsmi.gr
web www.saek.gr
Αριστοτέλους 11-15
Αθήνα, 10432
1ος όροφος
Τηλ 210/3300006
fax 210/3300981
email saek@acsmi.gr
web www.saek.gr
Join our mailing list
όροι χρήσης
© 2013 saek.gr, all rights reserved - Web Design by Netplanet
Κατασκευή Ιστοσελίδων