ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ»

 

Εφιστάται η προσοχή των ενταγμένων στον θεσμό του Κλει.Δι συναδέλφων, καθ’ ότι έγινε αλλαγή του κανονισμού ένταξής τους. Ο νέος κανονισμός στις λεπτομέρειές του, είναι αυτός που ακολουθεί και αναφέρεται στο 7ο άρθρο του Εσωτερικού Κανονισμού του Σ.Α.Ε.Κ. Ο νέος κανονισμός θ’ αναρτηθεί σύντομα και στην ιστοσελίδα του Σ.Α.Ε.Κ στην θέση του παλαιότερου κειμένου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να εξακολουθήσετε να είσαστε ενταγμένοι στο Κλει.Δι, ή για όσους συναδέλφους της επαρχίας που επιθυμούν να ενταχθούν, πρέπει να έχετε αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον νέο κανονισμό. Εάν δεν συμφωνείτε ειδοποιήσετε (για τους ήδη ενταγμένους), αμέσως την γραμματεία για να μην συνεχίσει να σας χρεώνει συνδρομές.

 

(Απόσπασμα άρθρου του εσωτερικού κανονισμού)

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ (Κλει.Δι)

Τα εγγεγραμμένα ως αρωγά μέλη του Σ.Α.Ε.Κ, εντάσσονται και αποτελούν τον θεσμό του ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ, αποκαλούμενο συντομογραφικά «Κλει.Δι» (Κλει. θροποιων Δι.κτυο), με έδρα την Αθήνα και συντονιστή και διαχειριστή αυτού του θεσμού τον Σ.Α.Ε.Κ.

ΣΚΟΠΟΙ:

Σκοποί του δικτύου είναι

Α. Η ανάπτυξη του πνεύματος συνδικαλισμού με σκοπό την προσπάθεια ίδρυσης σωματείων – συλλόγων κλειθροποιών ανά γεωγραφική περιφέρεια της χώρας.

Β). Η αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που πλήττουν τον κλάδο των κλειθροποιών, από κοινού και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Γ). Η προβολή προώθηση και επίδειξη των σύγχρονων μεθόδων του επαγγέλματος καθώς και η βελτίωση της επαγγελματικής και γενικότερης κατάρτισης των μελών του.

ΜΕΣΑ

Η πραγματοποίηση των σκοπών αυτών μπορεί να γίνει με τα εξής μέσα:

Α). Με την ουσιαστική και πρακτική βοήθεια του Σ.Α.Ε.Κ.

Β). Με τους κατά τόπους ή περιφέρειας, αρμοδίους φορείς και δημόσιας διοίκησης.

Γ). Με την αρωγή της υπό διαμόρφωση Κλαδικής Ομοσπονδίας Κλειθροποιών Ελλάδος.

Δ). Με την παραχώρηση χώρου της ιστοσελίδας του Σ.Α.Ε.Κ, για την επικοινωνία και πληροφόρηση μεταξύ των μελών του Κλει.Δι.

Ε). Με την συμμετοχή των μελών στα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει ο Σ.Α.Ε.Κ.

ΣΤ). Με τον σχετικό έντυπο τεχνικό εξοπλισμό των αρωγών μελών του Κλει.Δι, από τον Σ.Α.Ε.Κ.

Ζ). Μέσω του ενημερωτικού διμηνιαίου εντύπου του Συνδέσμου, (Locksmith news).

ΠΟΡΟΙ

Τα αρωγά μέλη πληρώνουν μειωμένη (σε σχέση με τα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ) ετήσια συνδρομή, το δε ποσόν καθορίζεται από το Δ.Σ του Σ.Α.Ε.Κ και δεν έχει αναδρομική ισχύ.  – Στους συνδρομητές – μέλη θα κόβεται νόμιμη απόδειξη.  – Στον ετήσιο οικονομικό απολογισμό του Σ.Α.Ε.Κ και σε ειδικό κεφάλαιο, θα αναγράφεται το ετήσιο έσοδο από τις συνδρομές των αρωγών μελών. Τα αρωγά μέλη (Κλει.Δι), με την συνδρομή τους συμμετέχουν σε αντίστοιχα έξοδα του Σ.Α.Ε.Κ.

ΜΕΛΗ

Μέλος του Κλει.Δι μπορεί να γραφτεί οποιοσδήποτε συνάδελφος που η έδρα επιχείρησής του βρίσκεται εκτός των ορίων του νομού Αττικής και που:

Α). Αποστείλει στην διεύθυνση του Σ.Α.Ε.Κ, δύο πρόσφατες φωτογραφίες του- φωτοτυπία πρόσφατης (ανανεωμένης), άδειας της αστυνομίας- την πλήρη του διεύθυνση, τηλέφωνα, email, κ.λ.π της έδρας του- να είναι άνω των 18 ετών (φωτοτυπία ταυτότητας).

Β). Συμπληρώσει την σχετική «φόρμα» που θα του παράσχει η Γραμματεία του Σ.Α.Ε.Κ.

Γ). Να καταθέσει σε τράπεζα που θα του υποδειχθεί από τον Σ.Α.Ε.Κ, την ετήσια συνδρομή των 50 ευρώ, αποστέλλοντας την σχετική απόδειξη στην γραμματεία του Σ.Α.Ε.Κ

Δ). Εξαιρούνται από μέλη του Κλει.Δι, όσοι εκ των συναδέλφων δεν είναι εγγεγραμμένοι σε τοπικούς συλλόγους κλειθροποιών (εφ’ όσον υπάρχουν).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ενταγμένα σε τοπικούς συλλόγους κλειθροποιών άτομα εντάσσονται αυτομάτως και ατελώς στον θεσμό του Κλει.Δι, με την προϋπόθεση ότι είναι «ταμιακώς εντάξει» στο σωματείο τους, (εφ’ όσον εξακολουθεί να υπάρχει σχετική απόφαση του Δ.Σ του Σ.Α.Ε.Κ).Η παραπάνω απόφαση ισχύει για τα μέλη του ΚΛΕΙ.ΔΙ. τα οποία δεν οφείλουν συνδρομές προηγούμενων ετών.

Ε). Επίσης εξαιρούνται και όσοι είναι εισαγωγείς, έμποροι μηχανών και κλειδιών, εκτός εάν διατηρούν συγχρόνως και κατάστημα νομίμου κλειθροποιού.

ΣΤ΄. Έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται σε Γενικές Συνελεύσεις του Σ.Α.Ε.Κ, αλλά δεν έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου, εκτός και αν η συγκεκριμένη Γ.Σ αποφασίσει διαφορετικά και εφ’ όσον το θέμα αφορά το Κλει.Δι. Σε καμία περίπτωση η παρουσία τους δεν προσμετράτε στις αριθμητικές παρουσίες που προβλέπονται από το καταστατικό για την διενέργεια αποφάσεων (σε Γενικές συνελεύσεις κλ.π)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

– Για τον καλλίτερο συντονισμό ενεργειών, ενημέρωσης και εκπροσώπησης ορίζεται ο θεσμός του περιφερειακού εκπροσώπου.

– Για τον ορισμό του απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερις προτείνοντες από μέλη του Κλει.Δι όμορων νομών, οι δε προτάσεις τους αποστέλλονται (ταχυδρομικώς ή μέσω email), στον Σ.Α.Ε.Κ.

– Σε ειδικές περιπτώσεις, η επιλογή εκπροσώπου γίνεται από το Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ.

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

– Καθιερώνεται ειδικό σήμα (λογότυπο), το οποίο θα αναρτάται στα συμβεβλημένα με το Κλει.Δι καταστήματα με την ένδειξη του έτους ισχύος του.

– Το συγκεκριμένο σήμα θα διατίθεται (μόνο για τα μέλη του Κλει.Δι), από τον Σ.Α.Ε.Κ.

 

Εκ της γραμματείας