Εγγραφή νέου μέλους

Για να εγγραφείτε, κατεβάστε την αίτηση εγγραφής από εδώ, συμπληρώστε την και στείλτε τη στο email μας (info@saek.gr):

ΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
 1. Για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος της ένωσης πρέπει να, υποβάλλει γραπτή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία να δηλώνει την περί την εγγραφή του βούληση. Η αίτηση θα συνυπογράφεται από τρία μέλη της ενώσεως, τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει,  που θα προτείνουν την εγγραφή του. Στην αίτηση θα αναγράφονται και θα επισυνάπτονται:
  α) Τα στοιχεία της ταυτότητας του, το ασκούμενο επάγγελμα, ο αριθμός του φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), οι διευθύνσεις της κατοικίας και της επιχείρησής του.
  β) Αντίγραφο της άδειας, άσκησης επαγγέλματος κλειδαρά από την εκάστοτε αρμόδια Διοικητική Αρχή.
  γ) Δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
  δ) Υπεύθυνη δήλωση περί της κύριας επαγγελματικής οργάνωσης που έχει επιλέξει για την άσκηση του δικαιώματος, της εκλογής των αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις. Το μέλος δικαιούται να κάνει αλλαγή της κύριας επαγγελματικής οργάνωσης, με νέα ταυτόχρονη δήλωσή του, προς τις διοικήσεις και των δύο οργανώσεων και εφόσον έχει περάσει τριετία από την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στην κύρια οργάνωση της οποίας επιθυμεί την αλλαγή.
  Συγχρόνως με την υποβολή της αιτήσεως ο αιτών καταβάλλει και το δικαίωμα εγγραφής.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον κρίνει πλήρη την αίτηση, αποδέχεται αυτή και με απόφασή του εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντος στα μητρώα μελών της ένωσης. Με την απόφαση έγκρισης της εγγραφής του, καταβάλλει την ετήσια συνδρομή και παραλαμβάνει την ταυτότητα μέλους της ένωσης η οποία ισχύει για ένα έτος, ανανεώνεται ετησίως, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του μέλους.
 3. Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθουν τριάντα, (30) ημέρες χωρίς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει, ο ενδιαφερόμενος δικαιoύται να πρoσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε τρεις μήνες από την γνώση της απορριπτικής απόφασης ή το αργότερο της κοινοποίησης αυτής ή την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας των τριάντα ημερών. Το Μονομελές Πρωτοδικείο δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διατάζει την εγγραφή του μέλους ή απορρίπτει την προσφυγή.
 4. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που διατάζει την εγγραφή.
 5. Κάθε μέλος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Δ.Σ. χωρίς καθυστέρηση την τυχόν αλλαγή της επαγγελματικής του διεύθυνσης.

Υποχρεώσεις νέων μελών

Κάθε μέλος της οργάνωσης έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

α) Να εκπληρώνει τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στην ένωση και ιδίως να καταβάλλει εμπρόθεσμα τις συνδρομές του όπως αυτές προσδιορίζονται από το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο.

β) Να συμμετάσχει στις γενικές συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα της ένωσης και να συμπαρίσταται στα όργανα της διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων και επιδιώξεων της.

γ) Να τηρεί το καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και των λοιπών οργάνων της ένωσης και να ενημερώνει άμεσα την διοίκηση για κάθε μεταβολή που αφορά την επαγγελματική του κατάσταση και διεύθυνση.

δ) Να μην αντιστρέφεται στα συμφέροντα της ένωσης και του κλάδου και να φέρεται με τον ανάλογο σεβασμό προς τους εκπροσώπους της ένωσης και τη διοίκηση αυτής.

Δίκτυο ελλήνων Κλειθροποιών ΚΛΕΙ.ΔΙ.

Μέλος του ΚΛΕΙ. ΔΙ. μπορεί να γραφτεί οποιοσδήποτε συνάδελφος που:

Α). Αποστείλει στην διεύθυνση του Σ.Α.Ε.Κ., δύο πρόσφατες φωτογραφίες του- φωτοτυπία πρόσφατης (ανανεωμένης), άδειας της αστυνομίας- την πλήρη του διεύθυνση, τηλέφωνα, email, κ.λπ. της έδρας του- να είναι άνω των 18 ετών (φωτοτυπία ταυτότητας) και να καταθέσει σε τράπεζα και στον λογαριασμό 260 00 2002 006138 της Alpha Bank την ετήσια συνδρομή των 50 ευρώ, αποστέλλοντας την απόδειξη με τα πιο πάνω αναφερόμενα στοιχεία.

Β). Εξαιρούνται από μέλη του ΚΛΕΙ. ΔΙ., όσοι εκ των συναδέλφων είναι εγγεγραμμένοι σε συλλόγους κλειθροποιών.

Γ). Επίσης εξαιρούνται και όσοι είναι εισαγωγείς, έμποροι μηχανών και κλειδιών, εκτός εάν διατηρούν συγχρόνως και κατάστημα κλειθροποιού.

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής από εδώ, συμπληρώστε την και στείλτε τη στο email μας (info@saek.gr):

ΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ